scramble

 1. CSGO_Coke_Zero
 2. DOGlobetrotter
 3. MSMSM2018
 4. MSMSM2018
 5. wantnoscrub
 6. Lostfoundinthematch
 7. klmdgmc
 8. klmdgmc
 9. TriBi1
 10. lastminutewaffler
 11. PharmDorothy
 12. 297point1
 13. MedBri