hematology

 1. doctorstrangerthingz
 2. thatgirlmarss
 3. AmiSansNom
 4. AmiSansNom
 5. _expecto__
 6. PatNanym
 7. Misaki27
 8. Kakarrott
 9. CTPedsFellowshipMgr
 10. LymFo_maniak
 11. ApolloCME