chad's video

 1. HappyNerd17
 2. Mimi625
 3. lcheng0428
 4. Dorene
 5. HRNYKIng
 6. Nanami
 7. ringofkeys
 8. hardworker15
 9. mn94
 10. briggsinator2
 11. jcatoei
 12. Crithu
 13. mOlar1!
 14. briggsinator2
 15. briggsinator2
 16. big-smiles
 17. Alikhan9
 18. DentalManiac105
 19. DentalYogi
 20. madiritz